Zavod ekologije i rudarstva

“V&Z-Zaštita” d.o.o. Banja Luka je specijalizovano preduzece za pružanje usluga iz oblasti zaštite naradu, zaštite od požara, zaštite životne sredine, eksplozijske zaštite i zaštite u oblastima rudarstva. Osnovano je 1999. godine i  vec niz godina, sa timom visokoobrazovanih strucnjaka iz razlicitih struka i to tehnologije, poljoprivrede, mašinstva, elektrotehnike, zaštite na radu i zaštite od požara, zaštite životne sredine i rudarstva pouzdan je partner privatnim investitorima, javnim poduzecima i državnim tijelima.

Izrađujemo sledeću stratešku dokumentaciju:

Procjene uticaja na životnu sredinu,
Studije uticaja na životnu sredinu,
Planove aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno smanjenje emisija,  odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom, Dokaze uz zahtjev za dobijanje ekološke dozvole,
Planove upravljanja otpadom,

Izrada dokumentacije potrebne za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom,
Planovi prilagođavanja otpadom,
Revizije studija uticaja na životnu sredinu,
Stručna mišljenja  iz područja zaštite životne sredine,

 

Mjerenje buke i vibracija, mjerenje buke ugostiteljskih objekata i zanatskih radnji 
mjerenje buke na granici katastarske čestice
mjerenje razine inicijalne (nulte razine) buke nužne za izradu studija utjecaja na okoliš
ispitivanje provedbe mjera zaštita od buke na otvorenom prostoru
mjerenje radne buke
ispitivanje zvučne izolacije
mjerenje razlike A-vrednovanih razina
ispitivanje zvučne snage
izrada frekvencijske analize zvučnog spektra

 

Uzorkovanje i analiza tla u saradnji sa “Poljoprivrednim institutom RS“ Banja Luka ,
Uzorkovanje i analiza otpadnih voda u saradnji sa „Euro-inspekt“-om d.o.o. Doboj te 
Izrada elaborata o gore pomenutim ispitivanjima.

Mjerenje kvaliteta vazduha pokretnom ekološkom laboratorijom (konc. SO2, CO, O3, NO, NO2 i NOX  i ULČ) i mjerenje metroloških parametara,
Mjerenje emisija u vazduh iz postrojenja za sagorijevanje,

Za obavljanje usluga mjerenja stanja životne sredine koristimo sledeću opremu:

Pokretnu ekološku laboratoriju za mjerenje kvaliteta vazduha sa sledećim analizatorima CO, O3, SO2, NO, NO2 i NOX i ukupnih lebdećih čestica (ULČ) kao i metroloških parametara poznatog svjetskog proizvođača TOA DKK Japan, 

Bukomjer Sound Level Meter CESVA i
Multi Parameter Water Quality Meter -WQC-24P-  aparat za mjerenje sledećih parametara u otpadnoj vodi pH, sadržaj O2, konduktivitet/elektroprovodljivost, salinitet, dubina, ukupne suspendovane materije, temperatura i turbiditet.

MRU Vario Plus Industrial analizator za mjerenje emisije u vazduh iz postrojenja za sagorijevanje,

Širenje znanja, ideja i individualnosti za očuvanje prirodnih i drugih resursa, njegovanje prirodnih ljepota, očuvanje biološke raznolikosti i širenje ekološke svijesti. 
Predlaganje novih rješenja u cilju smanjenja i sprečavanja zagađenja kako postojećih tako i novih postrojenja i industrijskih objekata. 
Razvoj i unapređenje društveno-ekološke svijesti pojedincima i ostalim zainteresovanim stranama.

 

 

Kontaktirajte nas:

 

Ime:

Email:

Poruka:

Elaborat o opremanju objekata oznakama

Djelovanje u skladu sa formulisanom okolinskom politikom, certificiranje od strane nezavisnih organizacija, obezbjeđivanje EMS sistema u skladu sa standardima, izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
Izrada plana intervencija u zaštiti okoliša za firme, ustanove, opštine i gradove.
 Izrada plana i pravilnika o poslovanju sa otpadom, izrada karte buke, mjerenje buke,
mjerenje zvučne izolacije, mjerenje emisija štetnosti, mjerenje stacionarnih izvora (plinova, para, krutih čestica, dimnog broja i zacrnjenja, izračun toplinskih gubitaka)
Mjerenje vibracije i izrada projekata sanacije izvora
Izrada projekata iz oblasti zaštite okoliša

Posjedujemo  mobilnu ekološku laboratoriju, koja je integrisana u sistem sa mogućnošću da postigne brza, precizna, kvalitetna i kvantitetna, stacionarna i/ili mobila mjerenja i analize sljedećeg:Koncentracije izduvnih gasova (SO2, H2S, CXHY, CH4, NOX, NO2, NO, CO, O3, CO2, TSP i sedimenata) Najvažnijih mikrometeoroloških parametara (brzina i smjer vjetra, temperatura-vlažnost-pritisak) Drugih parametara važnih za ispitivanje vazduha, vode, tla, buke i otpada:

Emisionih parametara posebnom opremom
Izrada elaborata o uticaju na okolinu
Izrada elaborata o zagađenosti
Kontrola kvaliteta vazduha
Mjerenje i analize emisionih gasova.

U smislu pretkvalifikacionih zahtjeva, većina ovih stručnjaka posjeduje bogato radno iskustvo na sličnim projektima gdje su radili kao project manageri ili izvodili radove u skladu sa procedurama sličnih projekata. Zavod je pružio potpunu tehničku pomoć pri kompletiranju projektne dokumentacije, projektovanju i tehnologiji izvođenja radova, tehničkom nadgledanju izvođenja radova, prethodnom i kontrolnom testiranju ugrađenog materijala i predavanje završenog objekta poslodavcu zajedno sa projektom izvedenog stanja i potrebnim certifikatima o saglasnosti