Projektovanje, kontrola i konsultacija

Poslovi projektovanja i izvođenja posebnih sistema

Pod projektovanjem i izvođenjem posebnih sistema i mera zaštite od požara u ovakvim objektima podrazumevaju se poslovi:
1) izrade projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema;
2) izrade projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema;
3) izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema;
4) izrade analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina;
5) projektovanja i izvođenja električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama);
6) projektovanja i izvođenja sistema za odvođenje dima i toplote.

Podobnost objekta za upotrebu

Organ nadležan za izdavanje dozvole za upotrebu dužan je da pribavi saglasnost Ministarstva za objekat odnosno deo objekta u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara.

Objekat je podoban za upotrebu ako je:1) izgrađen u skladu s Glavnim projektom zaštite od požara;2) obezbeđen dokaz o karakteristikama ugrađenih materijala za konstrukciju koja treba da bude otporna na požar, materijalima za enterijer za koje postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na požar, materijalima koji se koriste ili skladište u tehnološkom procesu;
3) obezbeđen dokaz o ispravnom delovanju izvedenih instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija za odimljavanje, kao i stabilnih i mobilnih instalacija i uređaja za gašenje požara, izboru mobilne opreme za gašenje požara;4) ako su ispunjeni drugi tehnički uslovi.

Projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara u objektima rizičnim od nastanka požara

Projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara u objektima u kojima se proizvode, prerađuju i skladište zapaljive tečnosti i gasovi, eksplozivne i druge materije koje mogu dovesti do požara i u drugim složenim objektima obavlja privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za delatnost projektovanja i izvođenja radova, zadovoljava posebne uslove u pogledu tehničke opremljenosti i ima zaposlena lica sa licencom za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara.

VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU U FIRMAMA

Prema zakonu o zaštiti na radu, svaka firma, ustanova, nadalje pravna osoba, mora urediti obavljanje poslova zaštite na radu. Način obavljanja tih poslova ovisi o broju radnika zaposlenih u pravnoj osobi te stupnju opasnosti utvrđenog procjenom opasnosti. Skladno zakonskim propisima omogućuje pravnim osobama ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu. Pri tome pravnoj osobi i njezinim radnicima pruža stručnu pomoć iz područja zaštite na radu, tj. izvješćuje o legislativnim promjenama, obavlja stručni nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, vodi brigu da se radnicima osiguraju svi potrebni radni uvjeti i dr., vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite na radu, a prema potrebi surađuje s nadležnim službama iz područja zaštite na radu, npr. s inspekcijom rada, medicinom rada i sl.

Glavni projekat zaštite od požara

Glavni projekat zaštite od požara, kao sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju objekata utvrđenih ovim zakonom, sadrži:
1) tehnički izveštaj (podatke o lokaciji objekta značajne za zaštitu od požara, opis objekta, procenu opasnosti od požara, podelu objekta na požarne sektore, definisanje evakuacionih puteva, izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne na požar, izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na požar, procenu opasnosti od požara koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se u njima koriste ili skladište, opis instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, kao i opis stabilnih i mobilnih instalacija i uređaja za gašenje požara, evakuacione puteve za spasavanje lica i imovine, izbor mobilne opreme za gašenje požara, opis instalacija za fluide koji se koriste u objektu i dr.);
2) proračunske osnove (proračun požarnog opterećenja požarnih sektora, proračun kapaciteta evakuacionih puteva u objektu, proračun vremena potrebnog za evakuaciju ljudi i dr.);
3) grafičku dokumentaciju (situacioni plan sa ucrtanim susednim objektima i saobraćajnicama, osnove svih nivoa i krova, karakteristične podužne i poprečne preseke sa ucrtanim požarnim sektorima, dispoziciju procesne tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za gašenje požara, šeme sistema za otkrivanje i dojavu požara, gasnu detekciju, gromobranske instalacije, razvode mašinskih instalacija za automatsko gašenje požara, sistem za odvođenje dima i toplote, sisteme za ventilaciju i dr.);
4) predmer i predračun opreme i sredstava za zaštitu od požara.

Pošaljite nam e-mail

Ime:

Email:

Poruka:

Izrađujemo svu dokumentaciju

Obveza je svakog poslodavca da u skladu s pravilima zaštite na radu opremi mjesto rada odgovarajućim oznakama koje omogućuju siguran rad na tom mjestu. Izrada Elaborata o opremanju oznakama i znakovima sigurnosti temelji se na kompleksnoj stručnoj procjeni prisutnih opasnosti i preporuka je da se izradi za sve radne prostore u kojima su ove opasnosti izražene. Ovaj elaborat također osigurava optimalan omjer između uloženih sredstava u označavanje i postignutog rezultata, odnosno izbjegnuto je preveliko, premalo ili neadekvatno označavanje prostora. Taj je problem izraženiji u velikim i sigurnosno-kompleksnim prostorima gdje troškovi označavanja mogu biti znatni.

Nadzor nad građenjem objekata

Nadzor nad građenjem objekta obuhvata:
1) kontrolu da li se građenje vrši prema Glavnom projektu zaštite od požara;
2) kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda na koje se tehnički propisi pozivaju i tehničkih normativa iz oblasti zaštite od požara; proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju, prema Glavnom projektu zaštite od požara; davanje uputstva izvođaču radova; saradnju sa projektantom radi obezbeđenja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku

Ministarstvo daje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara, za izgradnju, adaptaciju I rekonstrukciju:
1) poslovnih objekata;
2) objekata javne namene;
3) zdravstvenih ustanova, stacionara i domova za smeštaj lica sa posebnim potrebama;
4) objekata blokovskog tipa, visokih objekata, nadzemnih i podzemnih garaža;
5) objekata i prostora na kojima se proizvode, prerađuju i skladište zapaljive tečnosti ili zapaljivi gasovi, materije sklone samozapaljenju, otrovne ili nagrizajuće materije i oksidanti ili materije koje se mogu zapaliti ili eksplodirati zbog delovanja vode ili kiseonika;
6) objekata u čijim se pogonima proizvode, prerađuju ili obrađuju čvrste zapaljive materije, pri čemu nastaju eksplozivne smeše gasova, para i prašine;
7) stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila;
8) industrijskih i skladišnih objekata;
9) elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona od 35 kV i više i trafo-stanica snage preko 2000 kVA;
10) tunela dužih od 1000 m;
11) naftovoda, produktovoda i gasovoda;
12) objekata za proizvodnju i skladištenje eksploziva