Hidrantska mreža

Specijalizovani smo za merenje i kontrolu protoka i pritiska vode u hidrantskoj mreži sa izdavanjem stručnog nalaza. Ispitivanje vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak kao i izgradniu i savetovanjem u izgradnji hidrantske mreže. Merenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži vrši se na 12.mjeseci . Prodajemo kompletnu hidrantsku opremu i dodatnu opremu za hidrante.

Hidrantska mreža za gašenje požara skup je cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina.

Za zaštitu objekata projektuju se i izvode vanjske i unutarnje hidrantske mreže. Kod cjevovoda vanjske hidrantske mreže postavljaju se nadzemni ili podzemni hidranti.

Unutarnja hidrantska mreža mora biti izvedena na takav način da se ostvari
potpuno prekrivanje prostora koji se štiti najmanje s jednim mlazom vode.
U građevini koja se štiti unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje
požara, postavljaju se na cjevovod zidni hidranti koji moraju biti izvedeni
tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Unutrašnja
hidrantska mreža izvodi se kao mokra i suva.

Mokra hidrantska mreža je hidrantska mreža za gašenje požara koja je stalno ispunjena vodom pod pritiskom do ventila na svakom hidrantu

Suva hidrantska mreža izvodi se isto kao i mokra hidrantska mreža s klasičnim hidrantskim ormarićima ili s ormarićima s bubnjem. Jedina razlika između suve hidrantske mreže i mokre hidrantske mreže je uslov, da se svi cjevovodi suve hidrantske mreže moraju moći potpuno isprazniti (drenirati). Suhu hidrantsku mrežu danas najčešće susrečemo u javnim otvorenim, poluotvorenim i podzemnim garažama koje nisu grijane, ili u industrijskim pogonima koji su poluotvorenog ili otvorenog tipa i gdje grijanje prostora nije moguće, a hidrantska mreža je neophodna.

Pregled hidrantske mreže i otklanjanje eventualnih nepravilnosti primarna je preventivna aktivnost, budući da su hidranti vatrogascima od neprocjenjive važnosti pri svakoj požarnoj intervenciji, kao prvi izvor vode (osnovno sredstvo za gašenje). U trenucima požara svaka minuta je važna stoga neispravni ili nedostupni hidranti mogu spriječiti vatrogasce da uspješno i pravovremeno izvrše intervenciju gašenja

Upute građanima: 

Ukoliko se neki od hidranata nalazi u blizini, ili ispred vaše kuće, održavajte ga uvijek urednim i čistim te lako vidljivim i dostupnim. To se posebno odnosi na podzemne hidrante koje nemojte nikada zatrpavati zemljom. To vam je u interesu jer će u slučaju požara vama prvo zatrebati i mogao bi imati odlučujuću ulogu u spašavanju vaše imovine. Ako sami primijetite oštećenja ili neispravnost, javite nam radi popravke.

 

Hidrantski priključci

smeštaju se u hodnike, prolaze, stepeništa i druge prolaze u blizini prostorija koje mogu biti ugrožene požarom. Zidni hidrantski ormar mora sadržati mlaznicu i crevo trevira za gašenje požara najmanje dužine od 15 metara. Hidrantski priključak postavlja se na visini od 1,5 metar od poda i označava oznakom za hidrant H.

 

 

Pre nego što se stupi u instalaciju uredjaja proveriti sastav ormana.

1. limenu kutiju (HOZ prazan)
2. mlaznicu 0 52- običnu sa stabilnom spojkom
3. ugaoni ili loptasti ventil sa stabilnom spojkom (priključak za crevo)
4. vatrogasno crevo 0 52 L=15m sa spojkama

Nakon provere sastava, ako neka stavka nedostaje, obratiti se proizvodjaču.
Prema nalogu inspekcije i vatrogasnom planu objekta odrediti pristupačno mesto za hidrant. ormar postaviti tako da označeni otvori budu sa leve ili desne strane.
Postaviti ga tako da dovod vode prilazi bocno a ne sa gornje strane ormara. 
Nije preporučeno da cev prolazi kroz hidrant, nego da se zaustavlja zajedno sa ventilom do prve trećine ormara. Dovodna cev mora biti sa navojem promera 0 52 mm.

Obrtni priključak (holender) naviti na cev a na drugu stranu naviti ventil sa stabilnom spojkom. Ventil mora da se nalazi unutar hidranta zbog preventive od oštećenja istog. Nakon instaliranja ventila pustiti pritisak u mrežu i proveriti da li curi ventil na holenderu. Pritom obavezno proveriti pritisak mreže koji mora biti po standardu.

Stabilnu spojku naviti tako da nalegne na gumicu bez izbijanja unutrašnjeg dela stabilne spojke (ne previjati spojku). Ako se stabilna spojka previje izbije se unutrašnji navoj i spojka na crevu ne može da nalegne kako treba, tj. kandža spojke ne može da uhvati prorez. Preporučuje se da se stabilna spojka navije rukom bez dotezanja alatom.

Povez koji se nalazi na crevu koji služi da se crevo ne razvije u transportu obavezno skinuti da bi olakšalo l ubrzalo upotrebu vatrogasne jedinice. Crevo ne navijati na ventil, nego ostaviti ga da stoji zasebno kao l mlaznicu. Napomena: crevo je novo, time je i talkirano da bi se očuvalo. Nije preporučeno da se pušta u rad a potom toga srola i spakuje u ormarić. 

Svako korišćeno crevo mora da prodje postupak sušenja l obaveznog talkiranja da bi se očuvala elastičnost i gipkost creva. Ako je crevo upotrebljeno, odneti ga u najbližu vatrogasnu jedinicu da se osuši l talkira. Hidrantski ormar mora biti namešten tako da u svakom dobu bude pristupačan vatrogasnoj jedinici. Ne pokrivati ga niti zaklanjati raznom robom.

Kontaktirajte nas za sve bliže informacije.

U našoj ponudi ...

hidrantska creva (A,B,C i D tipa)
mlaznice sa ručkom, spojkom i ventilom B C i D tipa
zidni hidrantski orman(komplet i prazan)
samostojeći hidrantski orman za nadzemne hidrante (komplet i prazne)
samostojeći hidrantski orman za podzemne hidrante (komplet i prazne)
ventile,
točkiće za hidrant B/2C i ventil C,
gumice potisno usisne i gumica za hidrantski nastavak,
hidrantski nastavak (B/2C, B/C, C/2C, C/C, B/B)
stabilne spojke (A,B,C i D tipa),
potisne spojke
slepe spojke
usisne spojke
potisne spojke
reducir spojke
sve vrste hidrantskih ključeva (ključ ABC, T ključ, C ključ , kjluč za nadzemni hidrant