Stabilni sistemi za gašenje požara

Sredstvo: Ugljen Dioksid (CO2)
Tipične aplikacije: Farbare, sušare, lakirnice, štamparske mašine, generatori i transformatori u zatvorenom prostoru, uljne kade i rezervoari zapaljivih tečnosti u zatvorenim prostorijama
Princip gašenja: CO2 deluje ugušujuće i delimično rashlađujuće, primenjuje se za zapreminsko i objektno gašenje
Koncentracija za gašenje: minimalna praktična zapreminska koncentracija CO2 je oko 34%
Štetni efekti: CO2 je toksičan, već kod zapreminske koncentracije od 9 % dolazi do nesvestice
Ekološke karakteristike: nema štetnih efekata
Prednosti: niska cena gasa, laka dostupnost
Mane: visoke potrebne koncentracije CO2 iz kojih proizlazi potreba za velikim brojem boca
Ostalo: gas na sobnoj temeperaturi, u spremnicima pod pritiskom u tečnom stanju, ugljen dioksid se primenjujue za zapreminsko gašenje kao i za objektnu zaštitu
Standardi i pravilnici:  SRPS EN 15004-1, SRPS EN 12094-7, SRPS EN 12094-7, Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljendioksidom, CEA 4007
 
Sredstvo: FM-200®
Tipične aplikacije: široka primena, najčešće za zaštitu elektronske opreme, upravljačkih i telekomunikacionih centara i računskih centara
Princip gašenja: FM-200® deluje hemijski, antikatalitički efekat, primenjuje se za zapreminska gašenja
Koncentracija za gašenje: minimalna praktična zapreminska koncentracija FM-200® je oko 7,9%
Štetni efekti: FM-200® za koncentracije ispod 9% nema štetnih dejstava za ljude
Ekološke karakteristike: utiče na globalno zagrevanje, GWP oko 3500
Prednosti: velika efikasnost gašenja sa malim koncentracijama, prihvatljiva cena
Mane: FM-200® nije u potupnosti ekološki neutralan 

Ostalo: gas je na sobnoj temeperaturi, u spremnicima pod pritiskom u tečnom stanju, jedan od ekološki kvalitetnih derivata Halona, hepta fluor propan,hemijska formula C3HF7    

 

Sredstvo: 3M™ Novec™ 1230
Tipične aplikacije: telekomunikaciona čvorišta, kompjuterske sale, prostorije sa elektronskim uređajima, vojni uređaji, arhivi, galerije, depoi hartija od vrednosti
Princip gašenja: princip gašenja je rashlađujući, primenjuje se zapreminski kao i u mlazu iz aparata
Koncentracija za gašenje: minimalne praktične koncentracije NOVEC 1230 potrebne za gašenje za različitih tipove požara su od 5,3 do 5,9 % (oko 0,8 kg po m3)
Štetni efekti: NOVEC 1230 za koncentracije ispod 10% nema nikavih štetnih dejstava na ljude, margina izmedju koncentracija potrebnih za gašenje i štetnik koncentracija je veća nego kod drugih gasova
Ekološke karakteristike: GWP iznosi 1, a ODP je nula; neuporedivo boljih karakteristika nego bilo koji drugi gas  
Prednosti: ekološke karakteristike, bezbedonosna margina, transport u običnim sudovima, a ne sudovima pod pritiskom
Mane:  u odnosu na ostale gasove ne postoje
Ostalo: providan, bez boje, gotovo bez mirisa, električki neprovodljiv, na sobnoj temperaturi i pritisku u tečnom stanju, hemijska formula CF3CF2C(O)CF(CF3)2 
Standardi i pravilnici: SRPS EN 15004-2
 
Sredstvo: INERGEN (Sredstva sa različitim trgovačim imenima na bazi Argona, Azota i Ugljendioksida)
Tipične aplikacije: računarske sobe, telekomunikaciona čvorišta, prostorije sa UPS-ovima, čiste prostorije za različite medincinske, farmaceutske ili druge namene, muzeji, biblioteke, arhive, generatori, gasne trbine, postrojenja u petrohemijskoj industriji
Princip gašenja: ugušujući, primenjuje se zapreminski
Koncentracija za gašenje: minimalne praktične koncentracije NOVEC 1230 potrebne za gašenje za različitih tipove požara su od 40 do 47 % 
Štetni efekti: mala sigurnosna margina (NOAEL je 43%, a LOAEL je 52%)
Ekološke karakteristike: s obzirom da su argon i azot osnovni sastojci vazduha, nema ekološki negativnih efekata

Prednosti: ekološke karakteristike, širok spektar primena

 

MONTAŽA, KONTROLA I ODRŽAVANJE
 
Uputstvo za montažu stabilnog sistema za CO2 gas moze se, u potpunosti odnositi i na stabilni sistem sa čistim sredstvima. Kontrole i održavanje obuhvataju sledeće:
 • najmanje jednom polugodišnje treba ceo sistem detaljno prekontrolisati i testirati od strane stručnih, kompetentnih lica. Pri tome nije potrebno izvrsiti pražnjenjesistema
 • najmanje jednom polugodisnje treba ispitati količinu sredstva i pritisak u bocama
 • ukoliko se u bocama primeti gubitak čistog sredstva, izuzev IG-541 veći od 5% ili pritisak za vise od 10% treba odmah izvršiti dopunu ili zamenu
 • svi uredaji sistema sa čistim sredstvima treba da funkcionisu na temperaturama -29°C do 54°C.
 • manuelne kontrole, pristupačne i vidljive i na visini ne vecoj od 1,2 [mj i ne većom silom od 178 [N] vršiti prema preporuci proizvodača opreme.
 • potrebno je izraditi priručnik za odrzavanje i voditi knjigu održavanja.
TOKSIČNOST I MERE BEZBEDNOSTI  FM200  (HFC 227 ea), NOVEC 1230, INERGEN IG55 ili IG541
 
Bitna karakteristika čistih sredstava FM-200  (HFC-227 ea), NOVEC-1230 (FK-5-1-12), INERGEN-IG55 ili IG-541 je njihova toksičnost i neškodljivost za opremu - predmete i materijale. Ova karakteristika je vazna za svako sredstvo, a  njoj se sada pridružuje i ekološka. Posebno su ove karakteristike vazne za gasovita sredstva kao sto je to slučaj sa čistim sredstvima. Zato se, pri jurisdikciji - odobravanju nekog novog sredstva za gašenje požara, pored sposobnosti za gašenje, moraju, eksperimentima, utvrditi navedene karakteristike.
Pri razmatranju navedenih karakteristika uzima se u obzir sledeće:
 • toksičnost sirovog sredstva koje se jos nije raspalo na produkte usled visoke temperature požara
 • toksičnost produkata raspadanja - dekompozicije;
 • ekološki uticaj na okolinu - atmosferu.

Šta vam nudimo ...

 • SRPS EN 12094 - Instalacije za gašenje požara - komponente
 • SRPS EN 15004-1 - Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom
 • SRPS EN 15004-10 - Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom-IG 541
 • SRPS EN 15004-3 - Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - HCFC
 • SRPS EN 15004-4 - Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - HFC 125
 • SRPS EN 15004-5 - Instalacije za gašenje požara - FM200
 • SRPS EN 15004-2 - Instalacije za gašenje požara - Novec 1230 - FK-5-1-12
 • SRPS EN 15004-7 - Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom-IG-01
 • SRPS EN 15004-8 - Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - IG-100
 • SRPS EN 15004-1 - Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - IG55
 • NFPA 2001 Standard for clean agent fire extinguising systems (izmedju ostalog i za aerosol)

 

 • tačan proračun potrebnih količina čistog sredstva
 • tehnički opis funkcionisanja sistema
 • aktiviranje i mere bezbednosti
 • tehnicke karakteristike opreme sa specifikacijom
 • potrebne grafičke šeme i preseke
 • predmer i predračun
 • uputstva za montažu, probu i održavanje
 • priloge za zaštitu na radu, potrene ateste i garancije

 

 • komponente za detekciju (detektori, lako topljivi elementi...)
 • instalacija za povezivanje sa PP centralom (ili komadnim ormarom)
 • stanice (sa bocama, sabirnicama, sektorskim ventilim, ventilima, tegovima i ostalim mašinskim komponentama)
 • cevovodi sa mlaznicama
 • Elektronsko-kompjuterske opreme za obradu podataka, kontrolu i upravljanje
 • Ostale električne opreme kao sto su transformatori, generatori, uljni prekidaci itd
 • Prekidači, prekidači u električnim kolima i svi električni obrtni aparati
 • Motori koji za pogon koriste benzin i druga zapaljiva goriva
 • Čvrstih zapaljivih materija kao sto su: drvo, papir, tekstll i si.
 • PoŽari predmeta i materijala velikih vrednosti kao što su muzeji, biblioteke, arhive i sl.
 • Hemikalije koje imaju sopstveni izvor kiseonika, kao sto su celulozmni nitrat i baruti
 • Reaktivni metali kao sto su: natrijum, kalijum, magnzijum, titan, arkomjum, litijum, uran i plutonijum
 • Metalni hidridi
 • Hemikalije podložne autotermickoj dekompoziciji, kao sto su izvesni peroksidi i hidrazini