Ugradnja vatrodojavnih sistema

Vatrodojavni sistem na vrijeme upozorava na pojavu požara i time omogućava intervenciju prije no što je požar dostigao ozbiljne i razarajuće razmjere. Tako je on u humanoj službi zaštite ljudskih života, imovine, dobara i umjetničkih djela. Projektant vatrodojavnog sustava nosi veliku odgovornost za pravilan izbor pojedinih elemenata ovisno o tipu štićenog objekta, njegovoj konstrukciji, namjeni i tehnologiji. Pravilno projektovan i izveden vatrodojavni sistem nadopunjen s ostalim protupožarnim mjerama (putevi za evakuaciju, ručni prenosni aparati, hidranti, kupole za odimljavanje, protupožarna vrata, vodene zavjese, automatski sustavi za gašenje) može posljedice požara smanjiti, a novčana ulaganja kompenziraju se smanjenom stopom osiguranja za požarno zaštićene objekte. Pored toga što izgradnja vatrodojvnog sistema podliježe pojedinim smjernicama, propisima i uputama, važan faktor je i izbor pojedinih uređaja i opreme, koja mora biti kvalitetna, ispitana, atestirana i provjerena tokom višegodišnje primjene. Kvalitet odnosno pouzdanost čitavog sistema ovisi o kvaliteti ugrađenih elemenata, ispravnom i pravilnom rukovanju, redovitom održavanju, servisiranju i periodičnim ispitivanjima.

Sistemi za automatsku detekciju dima i sistemi za otkrivanje prisustva plina visoko su sofisticirani sistemi koji samostalno detektuju i dojavljuju požar odnosno opasne koncentracije plina u štićenim objektima. Naši stručni timovi sa uspjehom rješavaju vatrodojavnu i plinodojavnu zaštitu objekata manjih ili većih gabarita, kao i objekata na koje se primjenjuju posebni zahtjevi.

Sistemi vatrodojave i plinodojave, kao specifična zakonska obaveza, predstavljaju izuzetno važan segment u zaštiti osoba i svih oblika imovine u društvenoj zajednici. Pravovremenom detekcijom požara ili plina direktno se sprječavaju ogromne financijske štete i umanjuje mogućnost stradavanja ljudi. Ispunjavanje zahtjeva za visokom pouzdanošću rada u svim uslovima, od industrijskih do stambenih primjena, te pravilno i redovno održavanje i servisiranje, osnovni su uslovi za punu funkcionalnost ovih sistema. Ulaganjem u kvalitetan sistem vatrodojave i plinodojave možda nećemo zaraditi, ali u perspektivi vrlo vjerovatno možemo spasiti nečiji život. Osim toga, integracijom vatrodojavnih i plinodojavnih sistema sa drugim sistemima tehničke zaštite, npr. sistemom protuprovale ili video nadzora, te priključenjem na naš dojavno-operativni centar, osigurava se mnogo kvalitetnija informacija o štetnom događaju, bitno skraćuje vrijeme i značajno podiže efikasnost intervencije.Cerberus PRO inteligentan i moćan protupožarni sistem, može ispuniti sve zahtjeve s povjerenjem bilo da se radi o malim ili velikim objektima ili standardnim i sofisticiranim sistemima. Cerberus PRO ističe se brzom i pouzdanom detekcijom požara, signalizacijom (alarm) i kontrolom. Neovisno od požara Cerberus PRO sustav pruža rješenje i za detekciju CO2. Za Vas to znači: u svakom trenutku pružena je maksimalna sigurnost i optimalna zaštita ljudi i imovine. 


Vatrodojavne centrale koje kombiniraju visoke sigurnosne standarde sa najnovijom tehnologijom, čak i u slučaju nestanka napajanja, detektori komuniciraju sa centralom i koja po potrebi uključuje alarm. U ponudi imamo centrale koje proširive do 4 petlje.
Detektori osiguravaju brzu i pouzdanu detekciju zahvaljujući inteligentnoj tehnologiji prepoznavanja, bez obzira radi li se o vatri, dimu, CO2 itd.

 

Global Fire Equipment je portugalska firma fokusirana isključivo na područje vatrodojave pri čemu su visoka kvaliteta, pouzdanost i cjenovna pristupačnost glavne vrijednosti koje ugrađuju u sve svoje proizvode.

Od svog osnivanja 1994. godine Global Fire Equipment uspio je zadobiti povjerenje korisnika na 5 kontinenata u preko 60 zemalja pri čemu svojim portfoliom proizvoda može zadovoljiti potrebe kako malih preduzeća tako i složenih rješenja za veće komplekse.

U njihovoj ponudi izdvojili smo adresabilne vatrodojavne sisteme koje smo Vam odlučili ponuditi i za koje vjerujemo da će svojom kvalitetom i cijenom uspjeti pridobiti i opravdati Vaše povjerenje.


Prilikom projektiranja sistema vatrodojave važno je znati i razumjeti karakteristike materijala koji bi se mogao zapaliti, okolinu u kojoj će detektori biti smješteni, te koliki je rizik od požara.

Najviše se koriste optički detektori dima koji otkrivaju požar na pojavu dima. Imaju široku uporabu u prostorijama kao što je spavaća soba, evakuacijska ruta, prostorijama s električnim instalacijama, liftovima kao i za opštu primjenu.

Termički detektori pružaju zaštitu u prostorijama kao što su kuhinje, saune, gdje je okolina prljava ili je koncentracija dima uobičajeno iznad normalne razine, ili gdje je velika količina čestica u zraku, kao npr. vodenih čestica ili pare. Termički detektor će reagovati tek kada se vatra dobro razgori i prouzroči visoku temperaturu. Vatrodojavne optičke barijere rade na principu otkrivanja dima koji prekida infracrvenu zraku između predajnika i prijemnika. Često se koriste za zaštitu velikih, otvorenih prostora kao npr. sportskih dvorana, crkvi i skladišta. Ručni javljači su detektori namijenjeni ručnom oglašavanju požara. Najčešće se montiraju kod svakog izlaza te na kraju stubišta, tako da osoba prilikom evakuacije pritisne tipku na ručnom javljaču te na taj način upozori ostale osobe koje se nalaze u štićenom prostoru.Osim detektora važni dijelovi sustava vatrodojave su sirene, bljeskalice, ulazni i izlazni moduli, indikatori, izdvojeni upravljački paneli i sl..Šta vam nudimo ...

U mogućnosti smo, kao distributeri opreme svjetskih brendova, ponuditi projektiranje, isporuku i ugradnju opreme slijedećih skupina:

Mikroprocesorske centralne uređaje

Javljače požara ( termički, optički dimni, javljači plamena, ručni javljači)

Vanjski moduli za priključak pojedinih podsistema – signalnih uređaja, klasičnih javljača, upravljanje sistema za gašenje

Kabelsko povezivanje

Analogno-adresabilni i konvencionalni sistemi automatske detekcije požara 24 sata dnevno, kontrolišu cijeli prostor i na najmanju pojavu dima ili vatre i povišene temperature daju zvučnu i svjetlosnu signalizaciju radi blagovremene evakuacije i gašenja požara. Sistemi uz detekciju i zvučni signal istovremeno sve informacije šalju i dojavno interventnom centru koji po potrebi,obavještava vatrogasnu ekipu. Svako ulaganje u sustav za dojavu požara višestruko se vraća. Vrijeme otkrivanja požara izravno je povezano s brojem žrtava i ozlijeđenih te sa štetama koje mogu nastati. Ugradnjom sustava za dojavu požara štitimo živote i zdravlje ljudi te imovinu, ali ujedno štedimo i na policama osiguranja imovine.

 


U slučaju pojave požara, javljač požara će detektirati nastanak neke od požarnih veličina (dim, toplina, plamen) te će tu informaciju proslijediti na vatrodojavnu centralu  koja će aktivirati programirane izvršne funkcije kao što su aktivacija sirena i bljeskalica, zatvaranje protupožarnih vrata, spuštanje protupožarnih zaklopki, dojava dežurnoj osobi, spuštanje dizala i još mnoge druge. Osposobljena stručna osoba koja je zadužena za nadzor centrale zaprimiti će alarmnu dojavu te postupiti po alarmnom planu.

Uz vatrodojavnu centralu, uređaje za signalizaciju, automatizaciju i dojavu najvažniji dijelovi sistema vatrodojave su detektori. Ovisno o vrsti i namjeni objekta u koji se ugrađuje sistem vatrodojave određuje se koje tipove detektora staviti u određeni prostor.