Zavod zaštite od požara

Projektovanje.
Izrada projektne dokumentacije električnih instalacija u elektrotehnici, projektovanje zaštite od požara, konstrukcija i arhitekture (nostrifikacija i projektovanje). Izrada projektne dokumentacije za sve vrste sigurnosnih sistema zaštite od požara,automatsku detekciju i dojavu požara, stabilnih sistema za gašenje i snadbjevanje vodom, i sl.


Pregledi i ispitivanja.
Pregled projektne dokumentacije za izgradnju, kao i stručni nadzor i pregled novoizgrađenih i rekonstruisanih objekata, instalacija i pogona s aspekta zaštite od požara i eksplozija, izrada elaborata o primjeni mjera zaštite i izdavanje stručnih mišljenja, ispitivanje sistema za dojavu i gašenje požara, dojavu curenja gasa, ispitivanje električnih i drugih instalacija sa izdavanjem izvještaja o pregledu.


Eksplozivna zaštita.
Izrada elaborata o zonama opasnosti u svim slučajevima mogućih pojava eksplozivno-ugrožavajućih paro-gasoprašinastih smjesa, te o stanju izvedene protiveksplozijske zaštite električnih instalacija i uređaja, o zaštitnim mjerama vezanim za opasnost od električne struje, izdavanje potrebnih atesta za distributere ex. energenata.
Izvođenje dojavnih sistema zaštite od požara i eksplozijeNabavka i postavljanje sistema zaštite renomiranog svjetskog proizvodžaća.

Planiranje i programiranje.
Izrada planova zaštite od požara za općine, gradove, kantone, državne organe, druge institucije i pravna lica, trgovačke centre, industrijske i stambene objekte, šumske komplekse, izrada planova evakuacije ljudi i materijalnih dobara za slučaj opasnosti od pojave požara i eksplozije.

Obrazovanje i vaspitanje.
Stručno osposobljavanje i usavršavane lica koja vrše energetske preglede i energetsko certificiranje objekata, za sticanje internih kvalifikacija iz oblasti zaštite od požara i eksplozije i izdavanje odgovarajućih uvjerenja, certifikata i potvrda, organizovanje savjeovanja, seminara i drugih obrazovnih akcija.


Edukacija zaposlenika iz oblasti zaštite od požara.
U skladu s članom 128. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu pravna lica, državni organi i druge institucije dužni su kontinuirano organizirati i provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje svih zaposlenika za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima.
Obuka i osposobljavanje obuhvata upoznavanje zaposlenih lica sa svim izvorima opasnosti i načinu provođenja mjera zaštite od požara. obavezno je najmanje jednom u dvije godine izvršiti obuku i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih lica prema programu obuke zaposlenika i pravnih lica u državnim organima i drugim institucijama.

Stručna ocjena.
Radi dobivanja rješenja o odobrenju za građenje, investitor je dužan uz glavni projekat za građevine priložiti i stručnu ocjenu i mišljenje od ovlaštenog pravnog lica, da su u tehničkoj dokumentaciji u potpunosti primjenjeni propisi, standardi i drugi normativi zaštite od požara, te da je osigurana funkcionalnost i efikasnost projektom predviđenih mjera zaštite od požara.


Elaborat zaštite od požara.
Pri projektovanju građevina u kojima se proizvode ili uskladištavaju eksplozivne materije, zapaljive tečnosti gasovi, kao i privrednih industrijskih građevina u kojima se ugrađuju postrojenja, uređaji i instalacije sa korištenjem zapaljivih tečnosti ili gasova, te građevina za kolektivno stanovanje (izuzev građevina individualnog stanovanja), industrijskih građevina i građevina za javnu upotrebu, obavezno se u skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu izrađuje elaborat zaštite od požara, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.


Ispravnost i funkcionalnost uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara.
Vlasnik ili korisnik građevine mora prije početka upotrebe ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara pribaviti potvrdu o ispravnosti i funkcionalnosti sistema, kao i vršiti njegovu stalnu tehničku kontrolu, u skladu sa članom 47. zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, tehničkim propisima i uputstvima prizvođača, koji se odnose na ta pitanja.


Ispitivanje uzroka požara i eksplozija.

Naš tim identificira uzroke požara i eksplozija, i prevenira da se ne dogode u budućnosti, predlažući stručne protektivne i represivne mjere.

Pošaljite nam e-mail

Ime:

Email:

Poruka:

Elaborat i pravilnici

Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja radnika za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom definirano je da se obveze osposobljavanja odnose na sve osobe zaposlene u pravnim osobama, stručnim službama tijela državne vlasti, tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave te na učenike srednjih škola. Iz obveze osposobljavanja se izuzimaju osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara, osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce, osobe mlađe od 15 godina, a starije od 60 (muškarci) odnosno 55 godina (žene).

Prema Zakonu o zaštiti od požara građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se rješenjem ministra u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara, prema kriterijima, uvjetima i osnovama utvrđenim pravilnikom koji, uz prethodno mišljenje čelnika središnjeg tijela državne uprave za vatrogastvo i vatrogasne zajednice, donosi ministar. Temeljem navedenog rješenja određuju se i rokovi za izvršenje obveza koje iz njega proizlaze. Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara te organizirati službu zaštite od požara.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u treću kategoriju ugroženosti od požara dužni su zaposliti najmanje jednog djelatnika, koji će biti zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara. Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u četvrtu kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, koji smije obavljati i druge poslove.

Prema odredbama Zakona o zaštiti od požara poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Prema tom planu moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.