IZRADA ELABORATA I PLANOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

O IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, ELABORATA I PLANOVA

Elaborat zaštite od požara je dio tehničke dokumentacijeza građenje / legalizaciju objekata u smislu člana 101. stav 2. tačka ž) Zakon о uređenju prоstоrа i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 40/2013, 106/2015 i 3/2016, i 84/2019), a njegova izrada se vrši na osnovu Zakon о zaštiti od pоžаrа („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/19) i podzakonskih akata.

Elaborat zaštite od požara je jedan od osnovnih instrumenata prevencije zaštite od požara. Elaborat  zaštite od požara sprovodi u praksu gradnje objekata sve zakonske obaveze o zaštiti od požara, a ujedno predstavlja kontrolu prilikom gradnje objekata. Izrađuje ga privredno društvo ili drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izradu Elaborat zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu istog.

Scroll to Top