USLUGE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU ZAŠTITE OD POŽARA EKOLOGIJE I RUDARSTVA

ZAVOD ZAŠTITE NA RADU, ZAVOD ZAŠTITE OD POŽARA, ZAVOD EKOLOGIJE I RUDARSTVA,

 • Ugovorno vođenje poslova iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara,
 • Periodični pregled i ispitivanja sredstava rada, transportne opreme i dizalica ( upotrebne dozvole).
 • Pregled ispitivanje i izrada dokumentacije za bezbjedan rad liftova.
 • Ispitivanje sredstava za ličnu zaštitu (opasači, užad i sl.)
 • Pregled ispitivanja uslova radne sredine u zimskom i ljetnom periodu (ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama)
 • Pregled i ispitivanja el. instalacija (ZDN) i gromobranskih instalacija.
 • Obuku i provjeru znanja svih zaposlenih iz oblasti zaštite na radu
 • Specijalističke obuke iz oblasti zaštite na radu (rukovaoc viljuškarom, građevinskim mašinama, dizalicama, kotlovskim postrojenjima, posudama pod pritiskom i dr.).
 • Izrada opštih akata iz oblasti zaštite na radu (pravilnik zaštite na radu, pravilnik o ličnim zaštitnim sredstvima, program mjera zaštite na radu, program obrazovanja zaposlenih iz oblasti zaštite na radu, evidencije iz oblasti zaštite na radu, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.).
 • Izrada uputstava zaštite na radu.
 • Izrada Elaborata zaštite na radu.
 • Izrada Elaborata o uređenju radilišta.
 • Pregled tehničke dokumentacije (stručna ocjena na projektnu dokumentaciju sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite na radu).
 • Utvrđivanje beneficiranih radnih mjesta.
 • Uvjerenja o kontroli i usaglašenosti opreme i srdstava za rad.
 • Ugovorno vođenje poslova iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu,
 • Pregled i ispitivanja elektro instalacija (ZDN) i gromobranskih instalacija,
 • Periodični pregled ispravnosti i funkcionalnosti sistema za dojavu požara,
 • Periodično ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže,
 • Periodični/šestomjesečni pregled ispravnosti i funkcionalnosti aparata za početno gašenje požara,
 • Pregled i ispitivanje stabilnih sistema za gašenje požara ( HFC, CO2, ANSUL, ŠPLINKER …itd. ),
 • Pregled i ispitivanje sistema za dojavu opasnih gasova ,
 • Obuku i provjeru znanja svih zaposleniih iz oblasti zaštite od požara,
 • Specijalističke obuke iz oblasti zaštite od požara za rukovanje lakozapaljivim tečnostima i gasovima u prometu (LZT),
 • Izrada opštih akata iz oblasti zaštite od požara (pravilnik zaštite od požara, program mjera zaštite od požara, program obrazovanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara),
 • Izrada Planova zaštite od požara,
 • Izrada Elaborata zaštite od požara,
 • Izrada Elaborata o zonama opasnosti od eksplozije,
 • Izrada Planova evakuacije,
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara,
 • Izrada Razvrstavanja građevina u određene kategorije ugroženosti od požara,
 • Pregled tehničke dokumentacije (stručna ocjena na projektnu dokumentaciju sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara),
 • Izrada uputstava iz oblasti zaštite od požara,
 • Projektovanje i izrada opštinskih planova ZOP-a,
 • Izrada zona opasnosti ZOP-a
 • Uvjerenja o kontroli i usaglašenosti opreme i sredstava za gašenje požara,
 • Projektovanje sistema za detekciju opasnih i eksplozivnih para i gasova
 •  Mjerenje i monitoring okolinske buke,
 •  Izrada Planova aktivnosti za izdavanje ekološke dozvole,
 •  Izrada Zahtjeva za produženje ekološke dozvole,
 •  Izrada Planova upravljanja otpadom,
 •  Procjena uticaja na životnu sredinu (izrada studija utjecaja na okoliš)
 •  Izrada dokumenata zaštite životne sredine (strategije, programi, planovi)
 •  Savjetovanje i edukacija iz oblasti zaštite životne sredine.
 •  Izrada Elaborata zaštite životne sredine.
 • Stručno mišljenje o ekološkoj ispravnosti inostrane opreme i sredstava.
 • Stručno mišljenje sa svim emisionim ispitivanjima radne i životne sredine.
 • Ispitivanje mikroklime.
 • Emisiona mjerenja u industrijskim dimnjacima.
 • Mjerenje buke i vibracija u radnoj i životnoj sredini.
 • Mjerenja koncentracije prašine.
 • Mjerenje i kontrola osvjetljenosti radne sredine.
 • Ispitivanje bioloških štetnosti u radnoj i životnoj sredini.
 • Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta zemlje.
 • Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta vode.
Scroll to Top