Procjena uticaja na okolinu - izrada studija utjecaja na okolinu

O IZRADI DOKUMENTACIJE I PROCJENE UTICAJA NA OKOLINU

Odobravanje studije uticaja na životnu sredinu

U slučaju da Ministarstvo rješenjem utvrdi obavezu sprovođenja procjene uticaja i izradu studiju uticaja na životnu sredinu postupak se provodi u skladu sa čl. 67. do 79.

 Zakona o zaštiti životne sredine.

Rješenje o odobravanju studije uticaja na životnu sredinu donosi Ministarstvo u roku od 60 dana od dana prijema studije uticaja u konačnom obliku iz čl. 72. st.6.

 Zakona o zaštiti životne sredine.

Postupak se pokreće zahtjevom za odobravanje Studije uticaja na životnu sredinu.

Članom 64. Zakona o zaštiti životne sredine propisano je šta se prilaže uz Zahtjev za prethodnu PUŽS, a to je: 1. opis projekta, uključujući podatke o njegovoj lokaciji, namjeni i veličini, 2. opis mogućih uticaja projekta na životnu sredinu u toku njegove izgradnje ili izvođenja i u toku njegovog rada ili eksploatacije, 3. opis predviđenih mjera za sprečavanje, smanjivanje ili uklanjanje štetnih uticaja projekta na životnu sredinu, 4. kratak pregled alternativa koje je nosilac projekta razmatrao i navođenje razloga za izabrano rješenje, s obzirom na uticaje na životnu sredinu, 5. izvod iz planskog akta, 6. informacije o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta pri prikupljanju podataka 7. netehnički rezime informacija iz stava 2. ovog člana. Nadležni organ uprave, koji vodi postupak za izdavanje Lokacijskih uslova, a radi se o projektima koji se nalaze u Pravilniku o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu, obavijestiće po potrebi, u pisanoj formi, podnosioca zahtjeva za izdavanje Lokacijskih uslova da Ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine podnese zahtjev za donošenje rješenja o utvrđivanju obaveze provođenja procjene uticaja i obimu procjene uticaja.

 

Scroll to Top