ZAVOD ZAŠTITE NA RADU

Nudimo vam tehnološka rješenja visokog kvaliteta iz oblasti ...

Zaštita na radu

Poslodavac je dužan omogućiti zaposlenom da se u roku od 15 dana od dana početka rada upozna sa propisima o radnim odnosima i propisima zaštite na radu, uključujući prava i obveze proistekle iz općeg akta .Ako radnik treba rukovati sredstvima za rad čija upotreba može ugroziti život ili zdravlje ljudi i okoliša, poslodavac je dužan prije početka rada provjeriti je li radnik kvalificiran za rukovanje tim sredstvima i njihovom uporabom.

Ako je potrebno, poslodavac može uputiti zaposlenog da dopuni znanje iz određenog područja zaštite na radu.Poslodavac je odgovoran za posljedice nesreće na radu koja učinak je zbog kvara objekata, strojeva, opreme i drugih materijalnih sredstava koja se koriste u procesu rada, kao i za neovlašćeno i neprofesionalno korištenje tih sredstava, do kojeg je došlo zbog propusta poslodavca.Radnik može odbiti rad ako je zbog kvara u objektima i sredstvima za rad, kao i zbog nepostojanja odgovarajućih mjera zaštite na radu, izravno ugrožen život ili zdravlje ili ako takva opasnost prijeti drugim osobama.

Radnik je dužan koristiti odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i rukovati sredstvima rada u skladu s njihovom namjenom i karakteristikama.

Trebate pomoć ili tražite jednu od naših poslovnih jedinica:

Scroll to Top