OBUKA RADNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

O OBUCI I OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

Poslodavc je dužan prije raspoređivanja radnika na radno mjesto i kada se vrše promjene u tehničko –tehnološkom procesu odnosno procesu rada, obezbjediti obaveznu obuku radnika iz oblasti zaštite na radu, u skladu sa programom koji se donosi u skladu sa opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom.

Po izvršenoj obuci, organizacija odnosno poslodavac, dužni su izvršiti provjeru sposobnosti radnika za samostalan i bezbjedan rad na radnom mjestu. Obuku radnika i provjeru sposobnosti iz oblasti zaštite na radu mogu vršiti radnici s visokom ili višom stručnom spremom.

U organizacijiama, odnosno kod poslodavca, kod kojih postoje radna mjesta sa posebnim uslovima rada, poslove zaštite na radu mogu obavljati radnici koji imaju visoku ili višu stručnu spremu zaštite na radu VI stepena ili višu stručnu spremu iz tehničke grupacije.

Radnik koji prilikom provjere sposobnosti ne pokaže zadovoljavajući uspjeh ne može raditi na radnom mjestu sve dok se ne osposobi za bezbjedan rad.

U slučaju iz prethodnog stava radnik će se rasporediti na radno mjesto koje odgovara stepenu njegove stručne spreme određene vrste zanimanja, znanju i sposobnostima.

U toku obučavanja iz oblasti zaštite na radu, radnik se upoznaje, naročito sa:

1. Tehničko – tehnološkim procesima i organizacijom rada u cjelini, a posebno sa poslovima radnog mjesta na koje je rasporenen;

2. Opasnostima koje ugrožavaju bezbjednost na radu, korištenjem sredstava rada i opreme i načinom upotrebe štetnih materija;

3. Mjerama zaštite na radu i razlozima zbog kojih se te mjere predvinaju i sprovode;

4. Upotrebom odgovarajućih sredstava rada i opreme i odgovarajućih sredstava lične zaštite, kao i pravilnim i namjenskim korišćenjem urenaja i sredstava kojima se služi pri radu;

5. Pravima i dužnostima u sprovonenju propisa i mjera zaštite na radu i posljedicama zbog nepridržavanja propisa i mjera zaštite na radu;

6. Pružanjem prve pomoći;

7. Organizacijom zaštite na radu;

8. Korištenjem protivpožarnih aparata.

Ako organizacija odnosno poslodavac nisu u mogućnosti da izvrše obuku radnika u smislu prethodnog stava, te poslove povjeriće organizaciji registrovanoj za tu djelatnost.

Scroll to Top